531 Roztáčím turbíny, protože znaménka jsou

13. září 2013 | 08.26 |

531       Roztáčím turbíny, protože znaménka jsou důležitá

Nad klávesnycý jsem sylný býk se samýmy tvrdýmy y. Roztáčím turbíny holýma rukami. FakMi  jde doma fše i fšema, samohybnýma pohybama. Ažse sám divím, jak jsem dotoho fšeho divý, jednou měkký, vzápětí tvrdý. A vůbec přitom nemusí jít o o o o, o Objetí s Ní. Samozřejmě, žebyto tak bylo lepší, ale onanijeje velmi zdravá je. Ajak Mi řekl osobní domácí lékař:

"Čím vícekrát denně, tím lépekrátekrát."

Osobní domácí lékaři používají archaickou mluvu, tak se nedif. Důležitý je opsach, libozvuk a neee  mluvnice. Tím se také již nějaký čas řídím, jak sis jistě fšimla. A je totak fpořádku, iki a baví Mě to.

Osobní domácí lékař Ti během pár minut pomůže odhalit nejen příčinu zdravotních obtíží, ale navrhnout i její léčbu. Já bych ofšem dokázal odhalit i navrhnout něco jiného, než On. A také by se jednalo o léčbu, ikdyž mám vystudován úplnějiný obor.

Ale nechám toho, abysis náhodou něco trapného o Někom nemyslela.

Dejme tomu, žes vyléčena a můžeme tedy zajít na kafe. Myslím samozřejmě nejdříf na kafe. Kafe také stopro léčí. Sice jen možná a něco jiného, ale to Mi vůbec nevadí a je tedy jedno a fuk. Ale ftom se Mě zeptala:

"Víš, proč by se ve slově klíč mělo psát tvrdé y - tedy klýč?

protože bez "el", které je tam naprosto zbytečné, by se jednalo o kýč?

nooo, taky slušná dedukce, ale měla jsem na mysli, že klýč je přeci příbuzné od slova zamykat

ty voleee, takto je súpr

a ještě stejně tak by mohla být místo lišky i Lyška, ta je zase odvozená od Bystroušky

jo a vůl by se měl psát s hnědým kroužkem nad u, protože tento skot mívá hnědé skvrny?

Nevydáme nová pravidla českého pravopisu?

jsem pro, ale neee za pakatel, budou muset pěkně solit a vysolit

to je jasný, jedině za pořádnýho pachatele, kterýmu vosolíme

pěknejch pár vostrejch, jdu do toho, připraf smlouvu nebo Já ji připravím."

Smlouva o dílo

APV ......... (objednatel)

a

holčička - Lucie I. Morgana

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je Vydání nových pravidel českého pravopisu (dále jen "dílo") dle technického popisu (příloha č. 1 této smlouvy) na pozemcích objednatele.

II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 800 000 000 Kč. Objednatel do pěti dnů od podepsání smlouvy zaplatí zálohu ve výši 200 000 000 Kč na účet zhotovitele číslo 1. Zbývající část ceny díla (600 000 000 Kč) zaplatí do 15 dnů po doručení daňového pokladu. Daňový poklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 20 000 000 Kč za každý den prodlení.

III. Termín provedení a předání

Dílo bude zhotoveno do 1.6. 2 000 014. K předání a převzetí díla dojde do dvou tisíc dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000 000 Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 20 000 000 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 240 000 měsíců od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 150 000 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

V. Možnost odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou i zavřenou možnost odstoupení od smlouvy.

V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z pozemku objednatele veškeré nepoškozené součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu a fšechna myslitelná čísla, která si ftu chvíli okamžitě představí.

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli zálohu za provedení díla, a to do 150 000 dnů od odstoupení od smlouvy, zaplatit jednorázové odškodné za neprovedení díla ve výši 5 000 000 Kč (do 150 000 dnů od odstoupení od smlouvy) a na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti rozestavěného díla.

VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly, alespoň zdánlivě něco z ní chápou a s jejím opsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své mistrovské podpisy.

V Teplicích dne 1.5. 2 000 013

holčička - Lucie I. Morgana                                                                    APV

..................................................                                ..................................................

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře